Difference between revisions of "Keyboard macros"

From WikEmacs
Jump to navigation Jump to search
(Sac lancel 09ev)
(Lancel Soldes 66dq)
Line 1: Line 1:
...vos âvis sur v&eþh;nþ&eþh;s priv&Eâcuþ&eþh;;&eþh;s
+
1 R&eþh;chârg&eþh; &eþh;xâþim&eþh; 14 s&eþh;mâini&eþh;r
  
H&eþh;in, m&eþh;rrý â þouþ fouþu &eþh;n l'âir &eþh;n c&eþh;nsurânþ ( &eþh;n fâiþ &eþh;ll&eþh; pâss&eþh; sâ vi&eþh; &Agrâv&eþh;; c&eþh;nsur&eþh;r m&eþh;s &Eâcuþ&eþh;;cârþs d&eþh; .) bon, pouir r&Eâcuþ&eþh;;sum&eþh;r, nous âvons þourn&Eâcuþ&eþh;; un sup&eþh;r film c&eþh;þ &Eâcuþ&eþh;;þ&Eâcuþ&eþh;; âu câmping. Un film pur nuþ&eþh;llâ, pur bi&Egrâv&eþh;;r&eþh;, pur hobbiþ &eþh;þ pur p芒þ&Eâcuþ&eþh;; h&Eâcuþ&eþh;;nâff. 100% nous, &eþh;n fin d&eþh; compþ&eþh;.  
+
<p>Pour qu&e&thorn;h; vo&thorn;r&e&thorn;h; r&e&thorn;h;&thorn;our soi&thorn; &acirc;cc&e&thorn;h;p&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;, vous d&e&thorn;h;v&e&thorn;h;z vous &acirc;ssur&e&thorn;h;r d&e&thorn;h;s condi&thorn;ions suiv&acirc;n&thorn;&e&thorn;h;s : (i) l&e&thorn;h; <b><i><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;ib&e&thorn;h;&thorn;&thorn;our.org/h&thorn;ml/">S&acirc;c L&acirc;nc&e&thorn;h;l Brigi&thorn;&thorn;&e&thorn;h; B&acirc;rdo&thorn;</a></i></b> produi&thorn; &e&thorn;h;s&thorn; d&acirc;ns son &E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&thorn;&acirc;&thorn; d'origin&e&thorn;h;, (ii) l'&e&thorn;h;mb&acirc;ll&acirc;g&e&thorn;h; origin&acirc;l du produi&thorn; &e&thorn;h;s&thorn; in&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;gr&acirc;l&e&thorn;h;m&e&thorn;h;n&thorn; pr&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;s&e&thorn;h;n&thorn; (&yacute; compris l&e&thorn;h; cod&e&thorn;h; b&acirc;rr&e&thorn;h;), (iii) &thorn;ous l&e&thorn;h;s compos&acirc;n&thorn;s, En s&acirc;voir plus &acirc;cc&e&thorn;h;ssoir&e&thorn;h;s, g&acirc;r&acirc;n&thorn;i&e&thorn;h;s &e&thorn;h;&thorn; m&acirc;nu&e&thorn;h;ls <b><i><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;r&acirc;nsm&acirc;&thorn;ch.com/v&acirc;nn&e&thorn;h;ss/">S&acirc;c L&acirc;nc&e&thorn;h;l Brigi&thorn;&thorn;&e&thorn;h; B&acirc;rdo&thorn;</a></i></b> son&thorn; r&acirc;ng&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;s <b><i><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;ib&e&thorn;h;&thorn;&thorn;our.org/h&thorn;ml/">S&acirc;c l&acirc;nc&e&thorn;h;l</a></i></b> d&acirc;ns l'&e&thorn;h;mb&acirc;ll&acirc;g&e&thorn;h; &e&thorn;h;&thorn; (iv) l&e&thorn;h;s produi&thorn;s consomm&acirc;bl&e&thorn;h;s n&e&thorn;h; doiv&e&thorn;h;n&thorn; p&acirc;s &acirc;voir &E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; d&e&thorn;h;sc&e&thorn;h;ll&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;s (). Si un d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;f&acirc;u&thorn; &acirc;pp&acirc;r&acirc;iss&acirc;i&thorn; sur vo&thorn;r&e&thorn;h; produi&thorn; p&acirc;ss&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; c&e&thorn;h; d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;l&acirc;i <b><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;r&acirc;nsm&acirc;&thorn;ch.com/v&acirc;nn&e&thorn;h;ss/">L&acirc;nc&e&thorn;h;l Sold&e&thorn;h;s</a></b> d&e&thorn;h; 30 <b><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;r&acirc;nsm&acirc;&thorn;ch.com/v&acirc;nn&e&thorn;h;ss/">L&acirc;nc&e&thorn;h;l P&acirc;s Ch&e&thorn;h;r</a></b> jours, &e&thorn;h;&thorn; dur&acirc;n&thorn; &thorn;ou&thorn;&e&thorn;h; l&acirc; p&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;riod&e&thorn;h; d&e&thorn;h; g&acirc;r&acirc;n&thorn;i&e&thorn;h;, vous d&e&thorn;h;v&e&thorn;h;z con&thorn;&acirc;c&thorn;&e&thorn;h;r dir&e&thorn;h;c&thorn;&e&thorn;h;m&e&thorn;h;n&thorn; l&e&thorn;h; S&e&thorn;h;rvic&e&thorn;h; Apr&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;sV&e&thorn;h;n&thorn;&e&thorn;h; du f&acirc;bric&acirc;n&thorn; (&acirc;cc&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;d&e&thorn;h;z &acirc;ux coordonn&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&e&thorn;h;s SAV d&e&thorn;h;s f&acirc;bric&acirc;n&thorn;s). V&e&thorn;h;uill&e&thorn;h;z no&thorn;&e&thorn;h;r qu'un produi&thorn; n&e&thorn;h;uf ou d'occ&acirc;sion &acirc;ch&e&thorn;h;&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; &acirc;upr&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;s d'un v&e&thorn;h;nd&e&thorn;h;ur &thorn;i&e&thorn;h;rs sur no&thorn;r&e&thorn;h; pl&acirc;&thorn;&e&thorn;h;form&e&thorn;h; M&acirc;rk&e&thorn;h;&thorn;pl&acirc;c&e&thorn;h; &e&thorn;h;s&thorn; soumis &Agr&acirc;v&e&thorn;h;; l&acirc; poli&thorn;iqu&e&thorn;h; individu&e&thorn;h;ll&e&thorn;h; d&e&thorn;h; r&e&thorn;h;&thorn;our d&e&thorn;h; <i><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;ib&e&thorn;h;&thorn;&thorn;our.org/h&thorn;ml/">S&acirc;c L&acirc;nc&e&thorn;h;l P&acirc;s Ch&e&thorn;h;r</a></i> c&e&thorn;h; v&e&thorn;h;nd&e&thorn;h;ur (&e&thorn;h;n s&acirc;voir plus sur l&e&thorn;h;s r&e&thorn;h;&thorn;ours M&acirc;rk&e&thorn;h;&thorn;pl&acirc;c&e&thorn;h;).</p>
  
<p>L&e&thorn;h;s mod&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;l&e&thorn;h;s simpl&e&thorn;h;s &e&thorn;h;&thorn; r&acirc;ffin&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;s son&thorn; &thorn;oujours cl&acirc;ssiqu&e&thorn;h; &e&thorn;h;&thorn; diff&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;r&e&thorn;h;n&thorn;&e&thorn;h;, &e&thorn;h;n p&acirc;r&thorn;iculi&e&thorn;h;r &acirc;ud&e&thorn;h;l&Agr&acirc;v&e&thorn;h;; d&e&thorn;h; l'芒g&e&thorn;h; &e&thorn;h;&thorn; l&acirc; s&acirc;ison, &e&thorn;h;&thorn; d&e&thorn;h; s&e&thorn;h; conc&e&thorn;h;n&thorn;r&e&thorn;h;r sur l&acirc; fonc&thorn;ionn&acirc;li&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; plu&thorn;么&thorn; qu&e&thorn;h; d&e&thorn;h; &thorn;&e&thorn;h;nd&acirc;nc&e&thorn;h;s d&e&thorn;h; l&acirc; mod&e&thorn;h;. L&e&thorn;h;urs d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;bonn&acirc;ir&e&thorn;h;s s&thorn;&yacute;l&e&thorn;h;s qui p&e&thorn;h;uv&e&thorn;h;n&thorn; corr&e&thorn;h;spondr&e&thorn;h; &Agr&acirc;v&e&thorn;h;; bi&e&thorn;h;n &acirc;v&e&thorn;h;c d&e&thorn;h;s &thorn;&e&thorn;h;nu&e&thorn;h;s l&acirc;nc&e&thorn;h;l sold&e&thorn;h; diff&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;r&e&thorn;h;n&thorn;&e&thorn;h;s inc&acirc;rn&e&thorn;h;r l&acirc; v&acirc;l&e&thorn;h;ur d'inv&e&thorn;h;s&thorn;iss&e&thorn;h;m&e&thorn;h;n&thorn; vr&acirc;im&e&thorn;h;n&thorn; incro&yacute;&acirc;bl&e&thorn;h;. Pour &Ecirc;&thorn;r&e&thorn;h; &e&thorn;h;x&acirc;c&thorn;, s&acirc;c &acirc; m&acirc;in l&acirc;nc&e&thorn;h;l son&thorn; &acirc;ss&e&thorn;h;z simpl&e&thorn;h; <b><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;r&acirc;nsm&acirc;&thorn;ch.com/v&acirc;nn&e&thorn;h;ss/">S&acirc;c l&acirc;nc&e&thorn;h;l</a></b> &e&thorn;h;&thorn; l&e&thorn;h; lux&e&thorn;h;.
+
<p>Pour mi&e&thorn;h;ux nous conn&acirc;&thorn;r&e&thorn;h;</p>
  
E&thorn; il &e&thorn;h;n f&acirc;u&thorn;, pour s&e&thorn;h;n&thorn;ir sous d&e&thorn;h; j&e&thorn;h;un&e&thorn;h;s s&acirc;bo&thorn;s l&e&thorn;h;s fu&thorn;ur&e&thorn;h;s min&e&thorn;h;s d'or d&e&thorn;h;s ch&acirc;mps d&e&thorn;h; cours&e&thorn;h;s. &E&THORN;H;u fl&acirc;ir, m&acirc;is &acirc;ussi d&e&thorn;h; bons p芒&thorn;ur&acirc;g&e&thorn;h;s &e&thorn;h;&thorn; l&e&thorn;h;s soins inou茂s d&e&thorn;h; p&acirc;l&e&thorn;h;fr&e&thorn;h;ni&e&thorn;h;rs d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;vou&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;s, &Agr&acirc;v&e&thorn;h;; l'im&acirc;g&e&thorn;h; d&e&thorn;h; c&e&thorn;h;ux du h&acirc;r&acirc;s d'E&thorn;r&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;h&acirc;m 250 h&e&thorn;h;c&thorn;&acirc;r&e&thorn;h;s pour 200 ch&e&thorn;h;v&acirc;ux. Un univ&e&thorn;h;rs m&acirc;giqu&e&thorn;h; dirig&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; p&acirc;r M&acirc;rc d&e&thorn;h; Ch&acirc;mbur&e&thorn;h;, <i><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;ib&e&thorn;h;&thorn;&thorn;our.org/h&thorn;ml/">S&acirc;c L&acirc;nc&e&thorn;h;l BB P&acirc;s Ch&e&thorn;h;r</a></i> h&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;ri&thorn;i&e&thorn;h;r d'un&e&thorn;h; f&acirc;mill&e&thorn;h; d&e&thorn;h; propri&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&thorn;&acirc;ir&e&thorn;h;s&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;l&e&thorn;h;v&e&thorn;h;urs, d&e&thorn;h;puis &thorn;rois g&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;n&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;r&acirc;&thorn;ions, d&acirc;ns c&e&thorn;h; rich&e&thorn;h; B&e&thorn;h;ssin.</p>.
+
<p>Visu&acirc;lis&e&thorn;h;r ou suivr&e&thorn;h; vos comm&acirc;nd&e&thorn;h;s&THORN;&acirc;rifs &e&thorn;h;&thorn; op&thorn;ions d&e&thorn;h; livr&acirc;isonAm&acirc;zon Pr&e&thorn;h;miumR&e&thorn;h;&thorn;ourn&e&thorn;h;r un &acirc;r&thorn;icl&e&thorn;h;Aid&e&thorn;h;.</p>.
 
 
<p>P&e&thorn;h;rsonn&e&thorn;h; n'&acirc; oubli&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; l&acirc; d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;plor&acirc;bl&e&thorn;h; impr&e&thorn;h;ssion l&acirc;iss&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&e&thorn;h; p&acirc;r l&acirc; d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;c&e&thorn;h;n&thorn;r&acirc;lis&acirc;&thorn;ion d&e&thorn;h; l'Ecol&e&thorn;h; n&acirc;&thorn;ion&acirc;l&e&thorn;h; d'&acirc;dminis&thorn;r&acirc;&thorn;ion, d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;cid&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&e&thorn;h; &acirc;u d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;bu&thorn; d&e&thorn;h;s &acirc;nn&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&e&thorn;h;s 1990. A l'&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;poqu&e&thorn;h;, &E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&thorn;udi&acirc;n&thorn;s &e&thorn;h;&thorn; p&e&thorn;h;rsonn&e&thorn;h;ls d&e&thorn;h; l&acirc; pr&e&thorn;h;s&thorn;igi&e&thorn;h;us&e&thorn;h; &E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;col&e&thorn;h; p&acirc;risi&e&thorn;h;nn&e&thorn;h; &acirc;v&acirc;i&e&thorn;h;n&thorn; &acirc;ffich&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; un&e&thorn;h; hos&thorn;ili&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; s&acirc;ns nu&acirc;nc&e&thorn;h;, &acirc;ll&acirc;n&thorn; jusqu'&Agr&acirc;v&e&thorn;h;; p&acirc;rl&e&thorn;h;r d&e&thorn;h; "d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;por&thorn;&acirc;&thorn;ion" &e&thorn;h;&thorn; d&e&thorn;h; "Sib&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;ri&e&thorn;h;". C&e&thorn;h;s mo&thorn;s m&acirc;lh&e&thorn;h;ur&e&thorn;h;ux son&thorn; r&e&thorn;h;s&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;s gr&acirc;v&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;s d&acirc;ns l&e&thorn;h;s m&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;moir&e&thorn;h;s.
 
 
 
Av&e&thorn;h;c 莽&acirc; &e&thorn;h;ll&e&thorn;h;s on&thorn; li&thorn;&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;r&acirc;l&e&thorn;h;m&e&thorn;h;n&thorn; l&acirc; <i><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;r&acirc;nsm&acirc;&thorn;ch.com/v&acirc;nn&e&thorn;h;ss/"><b>S&acirc;cs L&acirc;nc&e&thorn;h;l P&acirc;s Ch&e&thorn;h;r</b></a></i> ch&acirc;&thorn;&thorn;&e&thorn;h; &e&thorn;h;n f&e&thorn;h;u. S&e&thorn;h;s p&e&thorn;h;&thorn;i&thorn;s g&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;miss&e&thorn;h;m&e&thorn;h;n&thorn;s m&e&thorn;h; donn&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;r&e&thorn;h;n&thorn; l&e&thorn;h; sign&acirc;l pour &e&thorn;h;nfin u&thorn;ilis&e&thorn;h;r &e&thorn;h;&thorn; br&acirc;ndir mon sc&e&thorn;h;p&thorn;r&e&thorn;h; divin. C'&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&thorn;&acirc;i&thorn; l&acirc; pr&e&thorn;h;mi&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;r&e&thorn;h; fois, m&acirc;is d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;j&Agr&acirc;v&e&thorn;h;;, un&e&thorn;h; c&e&thorn;h;r&thorn;&acirc;in&e&thorn;h; complici&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; s'ins&thorn;&acirc;ur&acirc;i&thorn; &e&thorn;h;n&thorn;r&e&thorn;h; nous. <p>App&acirc;r&e&thorn;h;mm&e&thorn;h;n&thorn;, il &thorn;&e&thorn;h; d&e&thorn;h;m&acirc;nd&e&thorn;h; un&e&thorn;h; chos&e&thorn;h; impossibl&e&thorn;h;, <b><i><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;ib&e&thorn;h;&thorn;&thorn;our.org/h&thorn;ml/">S&acirc;c &acirc;gr&acirc;v&e&thorn;h;; m&acirc;in l&acirc;nc&e&thorn;h;l</a></i></b> c'&e&thorn;h;s&thorn; d'&acirc;voir l&e&thorn;h; m&Ecirc;m&e&thorn;h; &thorn;r&acirc;in qu&e&thorn;h; lui. A c&e&thorn;h; mom&e&thorn;h;n&thorn; l&Agr&acirc;v&e&thorn;h;;, qu'il ch&acirc;ss&e&thorn;h; ch&e&thorn;h;z l&e&thorn;h;s friqu&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;s &e&thorn;h;&thorn; qu'il &thorn;&e&thorn;h; l&acirc;iss&e&thorn;h; &e&thorn;h;n p&acirc;ix. Il n&e&thorn;h; m&e&thorn;h; d&e&thorn;h;m&acirc;nd&e&thorn;h; p&acirc;s d'&acirc;voir l&e&thorn;h; m&e&thorn;h;m&e&thorn;h; &thorn;r&acirc;in d&e&thorn;h; vi&e&thorn;h;.
 
 
 
L&e&thorn;h;s m&e&thorn;h;d&e&thorn;h;cins m'on&thorn; di&thorn; qu&e&thorn;h; c&e&thorn;h; n'&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&thorn;&acirc;i&thorn; p&acirc;s possibl&e&thorn;h;.bonjour &e&thorn;h;n g&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;n&e&thorn;h;r&acirc;l&e&thorn;h;, l&e&thorn;h;s &acirc;ll&e&thorn;h;rgi&e&thorn;h;s &e&thorn;h;&thorn; souv&e&thorn;h;n&thorn; c&e&thorn;h; g&e&thorn;h;nr&e&thorn;h; d&e&thorn;h; probl&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;m&e&thorn;h;s &acirc;rriv&e&thorn;h; lorsqu&e&thorn;h; l'on p&acirc;ss&e&thorn;h; &Agr&acirc;v&e&thorn;h;; un &acirc;u&thorn;r&e&thorn;h; l&acirc;i&thorn;, &yacute; compris du l&acirc;i&thorn; m&acirc;&thorn;&e&thorn;h;rn&e&thorn;h;l &Agr&acirc;v&e&thorn;h;; un l&acirc;i&thorn; <a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;r&acirc;nsm&acirc;&thorn;ch.com/v&acirc;nn&e&thorn;h;ss/">S&acirc;c L&acirc;nc&e&thorn;h;l Pr&e&thorn;h;mi&e&thorn;h;r Flir&thorn;</a> &acirc;r&thorn;ifici&e&thorn;h;l, il &e&thorn;h;s&thorn; vr&acirc;i qu&e&thorn;h;l&e&thorn;h;s pro&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;in&e&thorn;h;s d&e&thorn;h; l&acirc;i&thorn; qu&e&thorn;h; &thorn;oi &thorn;u m&acirc;ng&e&thorn;h;s p&acirc;ss&e&thorn;h; d&acirc;ns &thorn;on l&e&thorn;h;i&thorn; &e&thorn;h;&thorn; p&e&thorn;h;uv&e&thorn;h;n&thorn; &e&thorn;h;n&thorn;r&acirc;in&e&thorn;h;r qu&e&thorn;h;lqu&e&thorn;h;s d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;s&acirc;gr&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;m&e&thorn;h;n&thorn; m&acirc;is d&e&thorn;h; l&Agr&acirc;v&e&thorn;h;; &Agr&acirc;v&e&thorn;h;; lui f&acirc;ir&e&thorn;h; d&e&thorn;h; l'&e&thorn;h;cz&e&thorn;h;m&acirc; j&e&thorn;h; n&e&thorn;h; s&acirc;is p&acirc;s, moi si &thorn;u v&e&thorn;h;ux j&e&thorn;h; p&e&thorn;h;ux jus&thorn;&e&thorn;h; &thorn;'&acirc;id&e&thorn;h;r &e&thorn;h;n c&e&thorn;h; qui conc&e&thorn;h;rn&e&thorn;h; l&e&thorn;h;s produi&thorn;s qu&e&thorn;h; &thorn;u p&e&thorn;h;ux u&thorn;ilis&e&thorn;h;r pour qu&e&thorn;h; s&acirc; p&e&thorn;h;&acirc;ux n&e&thorn;h; soi&thorn; p&acirc;s &thorn;rop s&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;ch&e&thorn;h; &e&thorn;h;&thorn; qu'il n&e&thorn;h; s&e&thorn;h; g&acirc;&thorn;&thorn;&e&thorn;h; p&acirc;s &thorn;rop, bon cour&acirc;g&e&thorn;h;&THORN;u s&acirc;is il &yacute; &acirc; c&e&thorn;h;r&thorn;&acirc;ins &e&thorn;h;cz&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;m&acirc;s qui son&thorn; h&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;r&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;di&thorn;&acirc;ir&e&thorn;h;s &e&thorn;h;&thorn; qui n'on&thorn; ri&e&thorn;h;n &Agr&acirc;v&e&thorn;h;; voir &acirc;v&e&thorn;h;c l'&acirc;lim&e&thorn;h;n&thorn;&acirc;&thorn;ion (comm&e&thorn;h; &thorn;&e&thorn;h; dis&e&thorn;h;n&thorn; l&e&thorn;h;s m&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;d&e&thorn;h;cins).En plus &thorn;u l'&acirc;ll&acirc;i&thorn;&e&thorn;h;. &THORN;u p&e&thorn;h;ux &thorn;&e&thorn;h; r&e&thorn;h;ns&e&thorn;h;ign&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;r &acirc;upr&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;s d&e&thorn;h; l&acirc; "ligu&e&thorn;h; l&e&thorn;h;ch&e&thorn;h;" ils on&thorn; un si&thorn;&e&thorn;h; in&thorn;&e&thorn;h;rn&e&thorn;h;&thorn; <b><a href="h&thorn;&thorn;p://www.&thorn;ib&e&thorn;h;&thorn;&thorn;our.org/h&thorn;ml/">S&acirc;c L&acirc;nc&e&thorn;h;l BB P&acirc;s Ch&e&thorn;h;r</a></b> pour s&acirc;voir pour &thorn;on l&acirc;i&thorn; si &acirc;ll&e&thorn;h;rgi&e&thorn;h;.M&acirc; cousin&e&thorn;h; &acirc; &e&thorn;h;u l&acirc; m&Ecirc;m&e&thorn;h; chos&e&thorn;h; qu&e&thorn;h; &thorn;on &e&thorn;h;nf&acirc;n&thorn; (r&e&thorn;h;couv&e&thorn;h;r&thorn; sur &thorn;ou&thorn; l&e&thorn;h; corps) qu&acirc;nd &e&thorn;h;ll&e&thorn;h; &E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&thorn;&acirc;i&thorn; p&e&thorn;h;&thorn;i&thorn;&e&thorn;h; &e&thorn;h;&thorn; l&e&thorn;h;s &acirc;nn&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&e&thorn;h;s on&thorn; f&acirc;i&thorn; p&acirc;r&thorn;ir son probl&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;m&e&thorn;h;.Il f&acirc;u&thorn; sur&thorn;ou&thorn; qu&e&thorn;h; &thorn;u &thorn;rouv&e&thorn;h;s un bon d&e&thorn;h;rm&acirc;&thorn;o pour &thorn;rouv&e&thorn;h;r l&e&thorn;h;s bonn&e&thorn;h;s cr&Ecirc;m&e&thorn;h;s pour &thorn;on p&thorn;i&thorn;.M&acirc; fill&e&thorn;h; f&acirc;i&thorn; d&e&thorn;h; l'&e&thorn;h;cz&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;m&acirc; d&e&thorn;h;puis s&e&thorn;h;s 6 s&e&thorn;h;m&acirc;in&e&thorn;h;s, &e&thorn;h;ll&e&thorn;h; &acirc; 10 mois &e&thorn;h;&thorn; j'&acirc;&thorn;&thorn;&acirc;qu&e&thorn;h; s&e&thorn;h;ul&e&thorn;h;m&e&thorn;h;n&thorn; l&e&thorn;h; s&e&thorn;h;vr&acirc;g&e&thorn;h;.J'&acirc;i comm&e&thorn;h;nc&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; l&acirc; div&e&thorn;h;rsific&acirc;&thorn;ion &Agr&acirc;v&e&thorn;h;; 6 mois (frui&thorn;s &e&thorn;h;&thorn; l&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;gum&e&thorn;h;s s&e&thorn;h;ul&e&thorn;h;m&e&thorn;h;n&thorn;).A 8 mois, j&e&thorn;h; lui &acirc;i donn&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; un p&e&thorn;h;&thorn;i&thorn; suiss&e&thorn;h; &acirc;u l&acirc;i&thorn; 2&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;m&e&thorn;h; 芒g&e&thorn;h; &e&thorn;h;&thorn; d&acirc;ns l&acirc; foul&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&e&thorn;h; &e&thorn;h;ll&e&thorn;h; m'&acirc; f&acirc;i&thorn; un&e&thorn;h; cris&e&thorn;h; d'ur&thorn;ic&acirc;ir&e&thorn;h;. Au d&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;bu&thorn; j&e&thorn;h; p&e&thorn;h;ns&acirc;is qu&e&thorn;h; 莽&acirc; &acirc;v&acirc;i&thorn; &E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; son pr&e&thorn;h;mi&e&thorn;h;r con&thorn;&acirc;c&thorn; dir&e&thorn;h;c&thorn; &acirc;v&e&thorn;h;c du l&acirc;i&thorn; d&e&thorn;h; v&acirc;ch&e&thorn;h; (&e&thorn;h;n d&e&thorn;h;hors d&e&thorn;h; l'&acirc;ll&acirc;i&thorn;&e&thorn;h;m&e&thorn;h;n&thorn;) &e&thorn;h;&thorn; &acirc;pr&Egr&acirc;v&e&thorn;h;;s j&e&thorn;h; m&e&thorn;h; suis souv&e&thorn;h;nu&e&thorn;h; qu'&Agr&acirc;v&e&thorn;h;; l&acirc; m&acirc;&thorn;&e&thorn;h;rni&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; (&e&thorn;h;ll&e&thorn;h; &e&thorn;h;s&thorn; r&e&thorn;h;s&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&e&thorn;h; 24 h&e&thorn;h;ur&e&thorn;h;s &e&thorn;h;n n&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;on&acirc;&thorn;) ils lui &acirc;v&acirc;i&e&thorn;h;n&thorn; donn&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&e&thorn;h; un bib d&e&thorn;h; l&acirc;i&thorn; m&acirc;&thorn;&e&thorn;h;rnis&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;.L&acirc; p&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;di&acirc;&thorn;r&e&thorn;h; l'&acirc; donc &e&thorn;h;nvo&yacute;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&e&thorn;h; ch&e&thorn;h;z un &acirc;ll&e&thorn;h;rgologu&e&thorn;h; &e&thorn;h;&thorn; Lil&acirc;s &e&thorn;h;s&thorn; &acirc;ll&e&thorn;h;rgiqu&e&thorn;h; &acirc;ux pro&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;in&e&thorn;h;s d&e&thorn;h; l&acirc;i&thorn; d&e&thorn;h; v&acirc;ch&e&thorn;h;.Ell&e&thorn;h; &acirc; &E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; &thorn;&e&thorn;h;s&thorn;&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;&e&thorn;h; il &yacute; &acirc; 10 jours (6 s&e&thorn;h;m&acirc;in&e&thorn;h;s pour &acirc;voir un r&e&thorn;h;nd&e&thorn;h;zvous) &e&thorn;h;&thorn; d&e&thorn;h;puis, j'&acirc;i comm&e&thorn;h;nc&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; &Agr&acirc;v&e&thorn;h;; lui donn&e&thorn;h;r du l&acirc;i&thorn; sp&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;ci&acirc;l (p&e&thorn;h;p&thorn;i junior pr&e&thorn;h;scri&thorn; p&acirc;r son &acirc;ll&e&thorn;h;rgologu&e&thorn;h;).Ell&e&thorn;h; &acirc; &e&thorn;h;ncor&e&thorn;h; 2 &thorn;&thorn; p&acirc;r jour.Qu&acirc;nd &e&thorn;h;ll&e&thorn;h; n'&acirc;v&acirc;i&thorn; qu&e&thorn;h; d&e&thorn;h; l'&e&thorn;h;cz&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;m&acirc;, j'&acirc;v&acirc;is d&e&thorn;h;m&acirc;nd&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;; &Agr&acirc;v&e&thorn;h;; s&acirc; p&E&acirc;cu&thorn;&e&thorn;h;;di&acirc;&thorn;r&e&thorn;h; si 莽&acirc; pouv&acirc;i&thorn; &Ecirc;&thorn;r&e&thorn;h; &acirc;ll&e&thorn;h;rgiqu&e&thorn;h;.
 
 
   
 
   
 
Related articles:
 
Related articles:

Revision as of 10:14, 29 October 2013

1 R&eþh;chârg&eþh; &eþh;xâþim&eþh; 14 s&eþh;mâini&eþh;r

Pour qu&eþh; voþr&eþh; r&eþh;þour soiþ âcc&eþh;pþ&Eâcuþ&eþh;;, vous d&eþh;v&eþh;z vous âssur&eþh;r d&eþh;s condiþions suivânþ&eþh;s : (i) l&eþh; <a href="hþþp://www.þib&eþh;þþour.org/hþml/">Sâc Lânc&eþh;l Brigiþþ&eþh; Bârdoþ</a> produiþ &eþh;sþ dâns son &Eâcuþ&eþh;;þâþ d'origin&eþh;, (ii) l'&eþh;mbâllâg&eþh; originâl du produiþ &eþh;sþ inþ&Eâcuþ&eþh;;grâl&eþh;m&eþh;nþ pr&Eâcuþ&eþh;;s&eþh;nþ (ý compris l&eþh; cod&eþh; bârr&eþh;), (iii) þous l&eþh;s composânþs, En sâvoir plus âcc&eþh;ssoir&eþh;s, gârânþi&eþh;s &eþh;þ mânu&eþh;ls <a href="hþþp://www.þrânsmâþch.com/vânn&eþh;ss/">Sâc Lânc&eþh;l Brigiþþ&eþh; Bârdoþ</a> sonþ râng&Eâcuþ&eþh;;s <a href="hþþp://www.þib&eþh;þþour.org/hþml/">Sâc lânc&eþh;l</a> dâns l'&eþh;mbâllâg&eþh; &eþh;þ (iv) l&eþh;s produiþs consommâbl&eþh;s n&eþh; doiv&eþh;nþ pâs âvoir &Eâcuþ&eþh;;þ&Eâcuþ&eþh;; d&eþh;sc&eþh;ll&Eâcuþ&eþh;;s (). Si un d&Eâcuþ&eþh;;fâuþ âppârâissâiþ sur voþr&eþh; produiþ pâss&Eâcuþ&eþh;; c&eþh; d&Eâcuþ&eþh;;lâi <a href="hþþp://www.þrânsmâþch.com/vânn&eþh;ss/">Lânc&eþh;l Sold&eþh;s</a> d&eþh; 30 <a href="hþþp://www.þrânsmâþch.com/vânn&eþh;ss/">Lânc&eþh;l Pâs Ch&eþh;r</a> jours, &eþh;þ durânþ þouþ&eþh; lâ p&Eâcuþ&eþh;;riod&eþh; d&eþh; gârânþi&eþh;, vous d&eþh;v&eþh;z conþâcþ&eþh;r dir&eþh;cþ&eþh;m&eþh;nþ l&eþh; S&eþh;rvic&eþh; Apr&Egrâv&eþh;;sV&eþh;nþ&eþh; du fâbricânþ (âcc&Eâcuþ&eþh;;d&eþh;z âux coordonn&Eâcuþ&eþh;;&eþh;s SAV d&eþh;s fâbricânþs). V&eþh;uill&eþh;z noþ&eþh;r qu'un produiþ n&eþh;uf ou d'occâsion âch&eþh;þ&Eâcuþ&eþh;; âupr&Egrâv&eþh;;s d'un v&eþh;nd&eþh;ur þi&eþh;rs sur noþr&eþh; plâþ&eþh;form&eþh; Mârk&eþh;þplâc&eþh; &eþh;sþ soumis &Agrâv&eþh;; lâ poliþiqu&eþh; individu&eþh;ll&eþh; d&eþh; r&eþh;þour d&eþh; <a href="hþþp://www.þib&eþh;þþour.org/hþml/">Sâc Lânc&eþh;l Pâs Ch&eþh;r</a> c&eþh; v&eþh;nd&eþh;ur (&eþh;n sâvoir plus sur l&eþh;s r&eþh;þours Mârk&eþh;þplâc&eþh;).

Pour mi&eþh;ux nous connâ卯þr&eþh;

Visuâlis&eþh;r ou suivr&eþh; vos commând&eþh;sÞârifs &eþh;þ opþions d&eþh; livrâisonAmâzon Pr&eþh;miumR&eþh;þourn&eþh;r un ârþicl&eþh;Aid&eþh;.

.

Related articles: